Hopp til hovedinnholdet

Kommunale tjenester

av Turid Hesselberg

I inneværende år har det skjedd mye som i noen grad kan påvirke situasjonen for personer med MS.

Samhandlingsreformen har trått i kraft og vi har fått en ny lov: Helse- og omsorgstjenesteloven. I tillegg har det også kommet en pasient- og brukerrettighetslov. Dette handler om kommunens plikter, brukernes rettigheter og hvilke krav loven stiller til kommunens saksbehandling når det skal fattes vedtak om tjenestetilbud.

De fleste av oss er kjent med at kommune-Norge over tid har hatt trang økonomi, og mange med MS opplever at de må kjempe for å få et tjenestetilbud som de i utgangspunktet har krav på.

For å si litt om Samhandlingsreformen først. Dette betyr at kommunene må etablere et døgntilbud for personer som har behov for øyeblikkelig hjelp og observasjon. Når sykehuset finner at en person er utskrivningsklar, må vedkommendes kommune ha et tilbud hvis han eller hun ikke kan reise direkte til eget hjem. Hvis kommunene ikke kan dette, må de betale en sum pr. døgn som pasienten må tilbringe på sykehus etter at han eller hun er utskrivningsklare. Det er nok sterkt varierende hvordan kommunene har løst dette, og mange opplever at de kommer ut fra sykehuset og til et kommunalt tilbud som de finner lite tilfredsstillende, mens andre kommuner igjen har planlagt og lagt godt til rette for samhandlingsreformen.

Pasient- og brukerrettighetsloven setter en del krav til selve forvaltningen i forhold til behandling av søknader, hvor lang tid det tar å få svar på en søknad, krav om dokumentasjon , individuelle vurderinger, hva vedtaket skal inneholde og egenbetaling av tjenester. I tillegg har vi kravet om brukermedvirkning. Dette er noe som har vært fremhevet i mange år, men det til tross så har det vist seg vanskelig å få til, og jeg har fått mange fortellinger fra personer med MS gjennom mange år, som viser at brukermedvirkning ikke fungerer slik som det burde.

Når det gjelder brukermedvirkning så er dette et lovfestet krav, og min klare oppfordring er at personer som søker om tjenester, må tenke på brukermedvirkning som et partnerskap. I ordet partnerskap ligger det at både saksbehandler og søker er like mye verdt, selv om de har forskjellige utgangspunkt.

Når det gjelder saksbehandling, må det foretas en saksutredning og fattes et vedtak med tilhørende klagerett. Dette gjelder også om kommunen mener at søknaden ikke kan innvilges. Kommunen har ikke adgang til å la søknader ligge uten å bli behandlet eller å gi muntlige avslag og lignende.

Dersom en har søkt om en tjeneste, skal det fattes vedtak så snart saksutredning er gjennomført. Tar det tid før en kan vente svar, så skal det informeres om når kommunen regner med at vedtak på søknad kan gis.

I vedtaket skal det fremgå hva det er søkt om, omfang/ antall timer. Dette er fordi det skal fremkomme tydelig om søknaden er innvilget fullt ut eller om det er gitt helt eller delvis avslag, og hva i så fall begrunnelsen for dette er.

Det skal også fremgå av vedtaket hvilke opplysninger som vedtaket bygger på.

Kommunen må alltid gi skriftlige referater fra møter, samtaler, hjemmebesøk osv.

I vedtaket skal det fremgå tydelig hvilke individuelle vurderinger som er gjort i saken.

Mange med MS kan ha behov for flere typer tjenester, og har krav på et helhetlig og individuelt tilrettelagt tilbud. Aktuelle tjenester må vurderes i sammenheng - og tildeling av tjeneste må vurderes i forhold til andre tjenester.

Dersom en har fått avslag, og skriver anke, skal denne behandles i kommunen, og så videresendes til Fylkesmannen.

Det er dessverre blitt slik at kommunene har mulighet til å kreve inn egenandel for tjenester. Dersom det skal kreves egenbetaling, må dette fremgå av særskilt enkeltvedtak med redegjørelse for aktuelle regler og også for klageadgang.

I kapittel 3 i den nye helse- og omsorgsloven har vi §3-6 som omtaleromsorgslønn og i § 3-8 brukerstyrt personlig assistent.

Når det gjelder omsorgslønn gjelder dette hvis du har et stort behov for hjelp og assistanse, og det er en person i husstanden som gir deg dette, så har han eller hun mulighet til å søke om omsorgslønn. Som det står i loven skal det være snakk om et særlig tyngende omsorgsarbeid. Gjennom mine år som sosionom innen MS-arbeid vet jeg at det er svært mange ektefeller og eller partnere som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Vær oppmerksom på at det først må være søkt om hjelpestønad via NAV. Hjelpestønaden dekker mange ganger ikke opp det timeantallet som gis til hjelp og assistanse for den MS-rammede. Ved søknaden er det viktig å få med alle de oppgaver som ektefelle/partner utfører for å gi assistanse. Dette kan f. Eks. være personlig hygiene, hjelp til forflytning, av-påkledning etc. Omsorgslønnen lønnes etter sats som kommunal hjemmehjelp og mottaker må betale skatt av beløpet.

Brukerstyrt personlig assistent er ennå ikke blitt lovhjemlet, dvs kommunen er pliktig til å ha tjenesten, men det skal være et omfattende hjelpebehov for at denne tjenesten innvilges. Det er mange som har spurt meg om å søke brukerstyrt personlig assistent, mens det de egentlig er ute etter er en støttekontakt. En støttekontakt kan søkes gjennom kommunen. Hvis du ønsker å ha noen med deg på turer, gå på kino, teater, besøk eller andre ulike arrangement, kan det være lurt å søke om støttekontakt. Det er en person som kan bidra til å gi deg en meningsfylt fritid, og det er du som bestemmer hvilke aktiviteter dere skal gjøre sammen. Det kan faktisk være så enkelt som å ha noen å snakke med. Dette innvilges maks med 4 timer i uken, og det er ingen egenbetaling.

Vær oppmerksom på at det kan være vanskelig å rekruttere støttekontakter, så hvis du har noen i din familie/ vennekrets, som du kan spørre om å være din støttekontakt blir det ofte mye enklere. Det må da nevnes i søknaden at du har en person som kan være støttekontakt for deg.

Jeg har gjennom mange år utfordret mange med MS til selv å søke om å være støttekontakter, og jeg vet av flere som er blitt det, trives veldig godt med det. Det er en meningsfylt aktivitet som gir glede og mening både for giver og mottaker. Hvis du ønsker å være støttekontakt for noen, ta kontakt med kommunen.

Brukerstyrt personlig assistanse er noe du kan søke hvis du har et mer omfattende behov for hjelp i hverdagen. Etter §3-2 skal kommunen ha et tilbud om brukerstyrt personlig assistanse, i form av praktisk bistand og opplæring som er organisert slik at det er brukeren som i prinsippet selv administrerer ordningen. Dette er viktig å være klar over. Kommunen har en plikt til å tilby BPA, men avgjør selv innenfor lovens rammer hvilke tjenester som skal tilbys og hvor mange timer. Her er det også viktig å vite at kommunen har plikt etter brukerrettighetsloven å rådføre seg med brukeren og legge stor vekt på brukerens synspunkter. Ved søknad om BPA kan det være fornuftig å lage en døgnklokke i søknaden og få frem hva du ønsker assistent til og hvor mange timer. Vær også oppmerksom på at det timeantallet som regnes med som hjemmehjelpstjenester er belagt med egenandeler. For øvrig er det ingen egenandeler.

Denne ordningen gjør det mulig for en med funksjonshemming å delta i samfunnet på lik linje med alle andre. Det kan også gjelde ved studier og i jobb, ha et politisk verv, bringe/ hente barn i barnehage eller kjøre dem til fritidsaktiviteter, gjøre innkjøp, lage mat, være sammen ved venner etc.

Det heter brukerstyrt personlig assistanse, og det betyr at du som bruker skal være med i ansettelsesprosessen og ansette de personer som du vil ha. Det er viktig at kjemien stemmer med en person som en skal tilbringe mange timer sammen med over tid .

Selve ansettelsesforholdet kan variere noe, assistenten kan være ansatt i kommunen, i et brukerstyrt andelslag (ULOBA) eller hos tjenestemottakeren selv. Kommunen bestemmer dette, men skal samrå seg med den som skal være arbeidsleder hva han/ hun ønsker.

Hjemmehjelpstjenester handler om praktisk bistand. Her opplever mange det frustrerende at hjemmehjelpen ikke tørker støv over en viss høyde og at de ikke flytter på ting. Mange har derfor valgt å benytte seg av private aktører på markedet, da de ikke har disse begrensningene, og at det faktisk ikke blir noe særlig dyrere enn å ha kommunale hjemmehjelp. En annen utfordring med kommunal hjemmehjelp er at det kan komme forskjellige personer fra gang til gang, og dette kan oppleves frustrerende for mange. Og stadig vekk måtte forklare for de nye som kommer hva som ønskes gjort, kan være slitsomt.

Dette er nå inne i den nye helse-og omsorgsloven § 3-1.

Individuell plan er hjemlet i kapittel 7 i den nye helse- og omsorgsloven. Kommunen skal utarbede en individuell plan (IP) for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Kommunen må samarbeide med alle instanser som er inne i bildet for den brukeren det gjelder. Kommunen skal også tilby en koordinator, som skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte bruker, samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdriften i arbeidet med den individulle planen.

Tranporttjeneste for funksjonshemmede (TT) er organisert veldig forskjellig over vårt langstrakte land. Dette handler om å være avhengig av drosje for å komme til/ fra.

Parkeringstillatelse for funksjonshemmede kan du få hvis du har betydelig nedsatt gangkapasitet, dvs. i utgangspunktet ikke kunne gå lenger enn 100 m. Dette kortet gir mulighet til å parkere på plasser avsatt til formålet eller parkere gratis på kommunale parkeringsplasser. De private aktørene på markedet tar som hovedregel betalt, og her fremgår det spesielt hvis de som har parkeringstillatelse står gratis. Med dette kortet kjører en gratis gjennom bomringene i de store byene. Man slipper også å betale piggdekkavgift. I dag utstedes dette på brukeren og ikke på bilens reg.nr. slik at det er mulig å benytte det også i andre biler enn sin egen. Vær oppmerksom på at det har vært en del tyverier av disse tillatelsene pga ovenenvnte fordeler, så pass godt på det. Det har også etter hvert kommet krav om at du selv kjører bil.

Lokallag

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.