Hopp til hovedinnholdet

MS-forbundets lover

Lover for Multippel Sklerose Forbundet i Norge, revidert på landsmøtet i november 2020.

§ 1 Navn

Forbundets navn er Multippel Sklerose Forbundet i Norge, forkortet MS-forbundet.

 

§ 2 Formål

MS-forbundet er en partipolitisk uavhengig og religiøst nøytral interesseorganisasjon av og for personer med multippel sklerose. Den skal ivareta og fremme interessene til personer med multippel sklerose og arbeide for å bekjempe sykdommen multippel sklerose.

MS-forbundet skal være en organisasjon for alle med MS, pårørende, helsepersonell og andre interesserte.

MS-forbundet skal fremstå som realistisk, praktisk og solidarisk. MS-forbundet skal være et sted der personer med MS via råd, nettverk og kunnskap får hjelp til en bedre hverdag.

 

§ 3 Medlemskap

Alle personer som har sykdommen multippel sklerose, samt andre som ønsker å støtte arbeidet for MS-saken, kan være medlemmer i MS-forbundet.

 

a) Alle personer som betaler kontingent til MS-forbundet, er medlemmer av MS-forbundet.

I MS-forbundet kan personer tegne følgende medlemskap: enkeltmedlemskap og familiemedlemskap.

 

b) Som støttemedlemmer uten representasjons- og stemmerett kan styret oppta firmaer. Deres kontingent vedtas av styret.

 

c) Medlemskap opphører:

Medlemskapet opphører når medlemmet melder seg ut av MS- forbundet.

Ved manglende betaling av kontingent:

Medlemmer med to års kontingentrestanse ansees ikke lenger å oppfylle vilkårene for medlemskap, og vil bli strøket som medlem, etter først å ha blitt varslet om dette skriftlig.

 

d) Ved eksklusjon / suspensjon:

Styret har adgang til å ekskludere medlem som handler i strid med forbundets lover og vedtak, eller på annen måte skader forbundet. Vedkommende skal ha anledning til å bli hørt på forhånd. Medlemmer som ekskluderes kan anke styrets vedtak inn for landsmøtet som må opprettholde styrets vedtak med 2/3 flertall for at eksklusjonen skal være gyldig.

I påvente av avgjørelse for eksklusjon kan vedkommende suspenderes.

 

§ 4 Medlemskapskontingent

Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet og fordeles med 60% til organisasjonen sentralt og 40% til lokalforeningene.

Medlemskontingenten innkreves av organisasjonen sentralt.

 

§ 5 Organisasjon

MS-forbundet har følgende organisasjonsform:

Landsmøtet

Forbundets styre

Regionslag

Fylkeslag

Lokalforeningene

Ledsagere kan delta i alle aktivitetene i MS-forbundet.

 

§ 6 Lokalforeningene

6.1 Medlemskap

Medlemmer i foreningen er de som bor innenfor foreningens geografiske virkeområde, med mindre de ikke har særskilt bedt om å være medlem av en annen forening. I tillegg er de medlemmer som særskilt har bedt om medlemskap i foreningen.

6.2 Organisasjon

Foreningen har følgende organisasjonsform:

- Årsmøtet

- Styret

Styret er ansvarlig for ar foreningen drives i henhold til lovene og i henhold til beslutninger på årsmøtet. Vedtak som ikke er tillagt andre organer, fattes av styret.

Styret er videre ansvarlig for en betryggende forvaltning av foreningens midler.

Til ethvert styremøte skal det sendes ut skriftlig innkalling med saksliste.

Fra styremøtene føres det protokoll.

Styret kan opprette de utvalg som styret finner hensiktsmessig.

 

6.3 Årsmøtet

Årsmøtet er lokalforeningens høyeste myndighet.

Årsmøtet holdes innen utgangen av mars måned.

Samtlige av foreningens medlemmer har møte-, tale og stemmerett på årsmøtet

Styret varsler medlemmene om årsmøtet senest 6 uker i forveien.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret senest 4 uker før årsmøtet.

Styret sender innkalling med saksliste til medlemmene minst 14 dager før årsmøtet.

Årsmelding, regnskap, arbeidsprogram og budsjett skal sendes ut sammen med sakslisten.

Dersom valgkomiteens innstilling er klar, sendes den ut samtidig,

Årsmøtet behandler følgende saker:

- Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

- Valg av møtefunksjonærer: møteleder, sekretær, tellekorps og to personer til å undertegne   protokollen   

- Styrets årsmelding for siste kalenderår

- Revidert regnskap for siste kalenderår

- Arbeidsprogram

- Budsjett

- Innkomne saker

- Valg av styret, valgkomite og revisor

 

6.4 Valg av styret

Leder, nestleder, sekretær, kasserer og det antall styremedlemmer som årsmøtet fastsetter velges for 2 år.

Styret velges slik at halvparten er på valg hvert år.

2 varamedlemmer velges for 1 år.

Personer med MS og deres pårørende skal ha flertall i styret.

Dersom lokalforeningen ikke har ungkontakt, skal et av styrets medlemmer ha ansvar for å ha kontakt med de unge i lokalforeningen.

Kasserer kan ikke ha andre verv i styret.

Styret velger ungkontakt og likepersoner. Disse velges for 2 år.

I lokalforeningene hvor det er ungkontakt,

skal ungkontakten innkalles i styremøtet med tale-, forslag- og stemmerett.

Der det er flere ungkontakter, skal en av disse innkalles til styremøtet.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn 50 % er til stede.

Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

 

6.5 Valg av valgkomite

Valgkomiteen består av leder og minst to medlemmer. Minst en av valgkomiteens medlemmer skal ikke ha deltatt i valgkomiteen tidligere.

Leder velges for to år. Medlemmene for ett år

Valgkomiteen skal legge fram forslag til kandidater til styret, valgkomite og revisor (er).

 

6.6 Valg av revisor

Revisor velges for to år. Det skal velges en autorisert revisor eller to uavhengige personer i forhold til styret som revisorer.

 

6.7 Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall

Dette gjelder ikke ved eventuell oppløsning av foreningen, se § 6.10

 

6.8 Rapporter til organisasjonen sentralt

Styrets årsmelding, regnskap og protokoll fra årsmøtet sendes til organisasjonen sentralt senest 30.april.

 

6.9 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når 1 /3 av medlemmene ber om det.

Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 1 måneds skriftlig varsel. Sammen med innkallingen sendes sakslisten. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de sakene som står på sakslisten.

Bestemmelsenes i § 6.3, §6.7 og § 6.8 gjelder også ved ekstraordinært årsmøte.

 

6.10 Oppløsning

Årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte kan vedta foreningen oppløst. Gyldig vedtak om oppløsning krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Ved nedleggelse av en lokalforening overføres medlemmene og de økonomiske midlene til den lokalforening styret i MS-forbundet beslutter. Medlemmer som ikke ønsker å overføres til denne lokalforeningen, velger selv lokalforening de vil overføres til.

 

§ 7 Fylkeslagene

7.1 Medlemskap

Medlemmer er de lokale MS-foreningene i fylket.

 

7.2 Organisasjon

Fylkeslaget har følgende organisasjonsform:

Årsmøtet

Styret

Styret er ansvarlig for ar foreningen drives i henhold til lovene og i henhold til beslutninger på årsmøtet. Vedtak som ikke er tillagt andre organer, fattes av styret.

Styret er videre ansvarlig for en betryggende forvaltning av foreningens midler.

Til ethvert styremøte skal det sendes ut skriftlig innkalling med saksliste.

Fra styremøtene føres det protokoll.

Styret kan opprette de utvalg som styret finner hensiktsmessig.

 

7.3 Årsmøtet

Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet

Årsmøtet holdes innen utgangen av april måned

Styret varsler lokalforeningene om årsmøtet senest 10 uker i forveien. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret senest 6 uker før årsmøtet. Styret sender innkalling til årsmøte med saksliste til lokalforeningene senest 14 dager før årsmøtet.

Årsmelding, regnskap, arbeidsprogram og budsjett skal sendes ut sammen med sakslisten.

Dersom valgkomiteens innstilling er klar, sendes den ut samtidig.

Årsmøtet behandler følgende saker:

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Valg av møtefunksjonærer: Møteleder, sekretær og to personer til å undertegne protokollen.

Styrets årsmelding siste kalenderår

Revidert regnskap fra siste kalenderår

Arbeidsprogram

Budsjett

Innkomne saker

Valg av styre, valgkomite og revisor

 

7.4 Valg av styret

Leder, nestleder, sekretær, kasserer og det antall styremedlemmer som årsmøtet fastsetter velges for to år. Kasserer kan ikke ha to verv i styret.

Disse velges slik at halvparten er på valg hvert år

2 varamedlemmer som velges for 1 år.

Personer med MS og deres pårørende skal ha flertall i styret.

Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % av medlemmene er til stede.

 

7.5 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og minst to medlemmer. Minst ett av valgkomiteens medlemmer skal ikke ha deltatt i valgkomiteen tidligere.

Leder velges for to år. Medlemmene for ett år.

Valgkomiteen skal legge fram forslag til kandidater til styret, valgkomite og revisor.

 

7.6 Valg av revisor

Revisor velges for to år. Det skal velges en autorisert revisor eller to uavhengige personer i forhold til styret som revisorer.

7.7 Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall.

Dette gjelder ikke ved oppløsning av fylkeslaget, se § 7.10.

Som årsmøtedelegater velger hver lokalforening 5 representanter. Delegatene har uttale-, forslags- og stemmerett.

 

7.8 Rapporter til organisasjonen sentralt

Styrets årsmelding, regnskapet og protokoll fra årsmøtet sendes til organisasjonen sentralt senest 30.mai.

 

7.9 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når 1/3 av lokalforeningene innen fylket ber om det.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 1 måneds skriftlig varsel. Sammen med innkallingen sendes sakslisten. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de sakene som står på sakslisten.

Bestemmelsen i § 7.3, §7.7 og §7.8 gjelder og ved ekstraordinært årsmøte.

 

7.10 Oppløsning

Årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte kan vedta at fylkeslaget skal oppløses. Vedtak om oppløsning krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Årsmøtet eller det ekstraordinære årsmøtet bestemmer hvordan lagets midler skal forvaltes innenfor rammen av fylkeslagets formål.

 

§ 8 Regionslag

8.1 Medlemskap

MS-forbundets lokalforeninger er organisert i fem regionslag som følger de geografiske grensene for de fem opprinnelige helseregionene i Norge: Region Nord, Region Midt, Region Vest, Region Sør og region Øst.

Regionslagene skal fungere som samarbeidsforum for lokalforeningene i regionene.

 

8.2 Organisasjon

Regionslaget har følgende organisasjonsform:

Årsmøtet

Styret

Styret er ansvarlig for at regionen drives i henhold til lovene og til beslutninger i årsmøtet.

Styret er videre ansvarlig for en betryggende forvaltning av regionens midler.

Til et hvert styremøte skal det sendes ut skriftlig innkalling med sakliste. Fra styremøtet føres det protokoll.

 

8.3 Regionens formål og oppgave

Regionslagene i MS-forbundet skal arrangere årlige ledermøter for lederne i lokalforeningene i regionen. Ledermøtene skal være en møteplass der man drøfter aktuelle saker innenfor helseregionens tilbud, samarbeidstiltak som det kan søkes økonomisk støtte til fra helseregionen eller andre, og andre fellesarrangement. Lokalforeningene skal varsles tre måneder på forhånd. Lokalforeningene kan sende inn forslag til tema som de ønsker på programmet. Program sendes ut fire uker før arrangementet.

Regionlagene arrangerer, sammen med MS-forbundet, de regionale MS-konferansene. Fordeling av oppgaver i forbindelse med konferansene avtales på begynnelsen av året. Målet med konferansene er at flest mulig medlemmer, fagpersoner og andre interesserte i hele landet skal få oppdatert informasjon om temaer relatert til MS og det å leve med MS.

 

8.4 Årsmøtet

Årsmøtet er regionslagets høyeste myndighet

Årsmøtet holdes innen utgangen av april måned

Styret varsler lokalforeningene om årsmøtet senest 10 uker i forveien. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret senest 6 uker før årsmøtet. Styret sender innkalling til årsmøte med saksliste til lokalforeningene senest 14 dager før årsmøtet.

Årsmelding, regnskap, arbeidsprogram og budsjett skal sendes ut sammen med sakslisten. Dersom valgkomiteens innstilling er klar, sendes den ut samtidig.

Årsmøtet behandler følgende saker:

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Valg av møtefunksjonærer: Møteleder, sekretær og to personer til å undertegne protokollen.

Styrets årsmelding siste kalenderår

Revidert regnskap fra siste kalenderår

Arbeidsprogram

Budsjett

Innkomne saker

Valg av styre, valgkomite og revisor

8.5 Valg av styret

Leder, nestleder, sekretær, kasserer og det antall styremedlemmer som årsmøtet fastsetter velges for to år. Kasserer kan ikke inneha andre verv i styret.

Styret velges slik at halvparten er på valg hvert år.

2 varamedlemmer som velges for 1 år.

Personer med MS og deres pårørende skal ha flertall i styret.

Et av regionstyrets medlemmer skal være kontaktperson for ungkontaktene i regionen.

 

8.6 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og minst to medlemmer. Minst ett av valgkomiteens medlemmer skal ikke ha deltatt i valgkomiteen tidligere.

Leder velges for to år. Medlemmene velges for et år.

Det enkelte medlem av valgkomiteen kan maksimalt velges for 6 år.

Valgkomiteen skal legge fram forslag til kandidater til styret, valgkomite og revisor.

 

8.7 Valg av revisor

Revisor velges for to år. Det skal velges en autorisert revisor eller to uavhengige i forhold til styret som revisorer.

 

8.8 Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall.

Detter gjelder ikke ved oppløsning av regionslaget, se § 8.11

Som årsmøtedelegater velger hver lokalforening 2 delegater. Delegatene har uttale-, forslags- og stemmerett.

 

8.9 Rapporter til organisasjonen sentralt

Styrets årsmelding, regnskapet og protokoll fra årsmøtet sendes til organisasjonen sentralt senest 30.mai.

 

8.10 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når 1/3 av lokalforeningene innen regionen ber om det.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 1 måneds skriftlig varsel. Sammen med innkallingen sendes sakslisten. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de sakene som står på sakslisten.

Bestemmelsen i § 8.4, § 8.8 og § 8.9 gjelder og ved ekstraordinært årsmøte.

 

8.11 Oppløsning

Årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte kan vedta at regionslaget skal oppløses. Vedtak om oppløsning krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Ved nedleggelse av et regionslag overføres de økonomiske midlene til MS-forbundet.

 

§ 9 Landsmøtet

9.1 MS-forbundets høyeste myndighet

Landsmøtet er MS-forbundets høyeste myndighet. Det avholdes hvert annet år innen 30.november.

Styret skal varsle lokalforeningene om landsmøtet tre måneder i forkant av arrangementet. Landsmøtet innkalles med 4 ukers varsel.

 

9.2 Saker som ønskes behandlet på landsmøtet

Saker som lokalforeningene ønsker behandlet på landsmøtet må skriftlig sendes MS-forbundet innen to måneder før landsmøtet holdes. MS-forbundet sender ut innkomne forslag sammen med innkallingen til landsmøtet.

 

9.3 Delegater

På landsmøtet har hver lokalforening som er tilsluttet forbundet rett til å møte med en delegat.

På landsmøtet representerer fortrinnsvis lederen lokalforeningen. Dersom lederen er forhindret fra å møte, kan et av styremedlemmene delta for lederen. Dette gjelder også dersom lokalforeningens styreleder sitter i forbundets styre.

Forbundets styre deltar som delegater til landsmøtet.

Generalsekretær har møte-, tale- og forslagsrett i landsmøtet.

Generalsekretær kan delegere sin talerett til andre i enkeltsaker.

 

9.4 Observatører

Det er anledning til å møte med en observatør fra hvert lokallag i tillegg til den valgte representanten.

Observatørene har uttalerett, men ikke forslags- og stemmerett.

Varamedlemmene til MS-forbundets styre deltar som observatører i landsmøtet.

Valgkomiteens leder deltar som observatør i landsmøtet.

Medlemmene av ungutvalget deltar som observatører i landsmøtet.

 

9.5 Gjester

Styret kan invitere gjester til å delta i landsmøtet.

Når MS-forbundet har en representant som medlem av styret i det internasjonale MS-forbundet (MSIF) og det europeiske MS-forbundet (EMSP) inviteres denne som observatør til

MS-forbundets landsmøte og ekstraordinært landsmøte.

 

9.6 Åpent møte

Landsmøtet er prinsipielt åpent for alle medlemmer, med mindre landsmøtet av særskilte grunner bestemmer noe annet.

 

9.7 Landsmøtets arbeidsplan

På ordinært landsmøte skal følgende saker behandles:

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Valg av møtefunksjonærer: To dirigenter, to personer til å føre protokoll og to personer til å undertegne protokollen, samt valg av fem personer til tellekorps.

Styrets årsmelding for to foregående kalenderår.

Regnskap med revisjonsberetning for to foregående kalenderår.

Rullering av langtidsplan, fastsettelse av handlingsplan for kommende landsmøteperiode.

Fastsettelse av kontingent for de to kommende kalenderår.

Rammebudsjettet for de to kommende kalenderår.

Innkomne saker.

Valg av styre, valgkomite og revisor.

 

9.8 Innkomne saker

Styret har, når det er påkrevet rett til å ta opp spesielle saker, som ikke er nevnt i sakslisten, når minst 2/3 av delegatene godkjenner det.

 

9.9 Valg av styre

Det skal velges: leder, nestleder, 3 styremedlemmer, leder av ungutvalget og 2 varamedlemmer. Samtlige velges for 2 år.

Begge kjønn skal være representert i styret og blant varamedlemmene med minst 40 %

Personer med MS og deres pårørende skal ha flertall i styret.

Det enkelte styremedlem kan maksimalt velges for 6 år. Dette gjelder også leder.

Dersom et styremedlem velges til leder, kan denne personen maksimalt være medlem av styret i 10 år. Dette gjelder også dersom en person som er leder deretter velges til styremedlem.

En person som går ut av styret etter å ha vært medlem i maksimal tid, kan ikke velges inn i styret igjen før etter 4 år. Den tid man har vært varamedlem til styret, teller ikke med i beregning av maksimaltid.

 

9.10 Valg av valgkomite

Det skal velges: leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Begge kjønn skal være representert i valgkomiteen. Varamedlemmene skal være en av hvert kjønn.

Det er utarbeidet egen instruks for valgkomiteen.

Valgkomiteen skal legge fram forslag til styre, valgkomite og revisor.

Det enkelte medlem av valgkomiteen kan maksimalt velges for 6 år.

Minst et av valgkomiteens medlemmer skal ikke ha deltatt i valgkomiteen tidligere. En person som går ut av valgkomiteen etter å ha vært medlem i maksimal tid, kan ikke velges inn i valgkomiteen igjen før etter 4 år. Den tid man har vært varamedlem av valgkomiteen teller ikke med i beregning av maksimaltid.

9.11 Valgene

Valgene skal foregå ved skriftlig avstemning dersom noen ber om det, eller dersom andre kandidater foreslås til tillitsverv enn de som valgkomiteen har foreslått.

Vedtak på landsmøtet treffes, hvis ikke annet er bestemt i disse lover, med alminnelig flertall.

 

9.12 Landsmøtets protokoll

Det føres protokoll over landsmøtets forhandlinger. I protokollen føres:

- de saker som behandles

- hvem som har ordet i den enkelte sak

- forslagsstiller og de forslag som fremmes

- resultat av votering over forslag

- vedtak

 

§ 10 Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte kan holdes etter vedtak fra styret, eller når minst 1/3 av lokalforeningene fremsetter krav om det. Deretter skal ekstraordinært landsmøte holdes innen 6 uker. På ekstraordinært landsmøte skal kun behandles de saker som er nevnt i innkallelsen. De alminnelige regler for saksbehandling under § 7.7 landsmøtets arbeidsplan gjelder tilsvarende på ekstraordinært landsmøte.

§ 11 Ledermøte

Det avholdes ledermøte i det året det ikke er landsmøte. Ledermøtet skal avholdes innen 30.november. Ledermøtet kan arrangeres samtidig som annet sentralt arrangement i MS-forbundet.

Lokalforeningene og regionene skal varsles tre måneder på forhånd. Programmet skal sendes ut senest fire uker før arrangementet.                                                                                                           

På ledermøte representerer fortrinnsvis lederen lokalforeningene og regionene. 

Ledermøtet skal være en møteplass for MS-forbundet styre, regionene og lokalforeningene for informasjon, inspirasjon og strategiske drøftelser.

 

§ 12 Forbundet styre

MS -forbundets styre består av leder, nestleder, tre styremedlemmer, leder av ungutvalget, og to varamedlemmer.

1.varamedlem innkalles til alle styremøter.

Styret leder forbundets virksomhet mellom landsmøtene.

Styret ansetter personalet i MS-forbundets administrasjon og fastsetter lønn.

Generalsekretæren utarbeider stillingsbeskrivelser.

Styret oppnevner Ungutvalget.

Hvert medlem oppnevnes for perioder på to år. Hvert medlem kan være medlem av Utvalget inntil 6 år. Utvalget består av 3-4 personer.

Styret kan oppnevne utvalg ved behov.

Styremøte holdes når leder innkaller til det, eller når minst tre styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når leder og to styremedlemmer er til stede eller det er 4 styremedlemmer til stede.

Beslutninger treffes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Ethvert medlem av MS-forbundet er valgbar til MS-forbundets styre 

MS-forbundets generalsekretær har møte, tale og forslagsrett på styremøtene. Generalsekretær kan i enkeltsaker delegere sin talerett til andre.

 

§ 13 Lovendringer

Forandringer av MS-forbundets lover kan bare foretas av landsmøtet med minst 2/3 flertall. Forslag til lovendringer må være styret i hende 12 uker før landsmøtet. Forbundet sender ut forslag til lovendringer to måneder før landsmøtet.

Lovendringer vedtatt på landsmøtet gjøres gjeldende fra påfølgende landsmøteperiode.

Kontaktinfo

MS-forbundet:

Tel: 22 47 79 90 (09.00 - 15.00) 
E-post: epost@ms.no

MS-senteret:

Tel: 67 06 29 00 
E-post: info@mssenteret.no 

MS-forbundet

Stiftet: 1966
Medlem av FFO: 24.09.1980
Antall medlemmer: ca. 9 000
Antall lokallag: 48

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.