Hjem / Aktuelt / Forskningstildelingen 2024

Forskningstildelingen 2024

Under forskningstildelingen 30. mai delte vi ut 1,5 millioner kroner til fire prosjekter. Hele 18 søknader kom inn og det var en sterk konkurranse om midlene.

Nok et år kan MS-forbundet dele ut en stor sum til norske forskningsprosjekter på MS. Årets tildeling ble åpnet av styreleder Lise Johnsen, og generalsekretær Magne Wang Fredriksen, loset oss gjennom programmet.

Alle som fikk tildelt midler, presenterte forskningen sin. I tillegg holdt Martha Grønning som selv har MS, et innlegg om viktigheten av forskning på MS. Martha har selv tatt stamcellebehandling i utlandet og har hatt veldig god effekt av den.

- Jeg har stor respekt for kunnskap og skjønner at forskning tar tid. Det er viktig med smidige overganger tar tid. Viktig med smidige overganger fra studier til behandling. Mye kan bli bedre, men forskningen på MS går fremover på alle plan. Og den er blitt bedre, poengterte hun.

Forskningsutvalget har vurdert søknadene og innstilt følgende:

«AgeMS - validering av diagnostiske kriterier i eldre personer med multippel sclerose» Ved overlege, PhD, Cecilia Smith Simonsen, Nevrologisk avdeling, Vestre Viken HF.

Multippel Sclerose (MS) har tradisjonelt blitt beskrevet som en sykdom som rammer unge voksne. Tidlige diagnosekriterier tillot ikke å sette diagnosen hvis pasienten var over 50 år. Någjeldende diagnostiske kriterier, Mc Donald kriteriene, er ikke validert for pasienter over 50 år. 

Nyere studier viser at antallet pasienter som nå diagnostiseres med MS etter fylte 50 år er doblet på få år. I tillegg har flere studier vist at MS oftere feildiagnostiseres hos eldre. Hvitsubstanslesjoner blir vanligere jo eldre man blir og det blir desto vanskeligere å skille MS-lesjoner fra andre tilstander i CNS. Feil diagnose kan forsinke diagnostikk og behandling ved MS og dessuten føre til feilbehandling av andre tilstander.

Det er søkt om midler for å kunne teste ut nye MR-metoder til bruk i validering av MS diagnosekriteriene i eldre pasienter med MS.

Prosjektet tildeles kr. 450 000.

Hjernealder i OFAMS-studien: Ny innsikt i 10 års data. Ved Øivind Torkildsen, professor ved seksjon for nevrologi, Universitetet i Bergen og overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland sykehus.

I dette prosjektet ønsker man å utvikle robuste markører som kan bidra til effektiv og persontilpasset behandling av personer med MS.

OFAMS-studien var en randomisert, placebokontrollert studie av bruk av omega-3-fettsyrer ved MS, I alt 92 pasienter deltok i studien og det er senere gjort en grundig oppfølgingsstudie av disse pasientene etter 10 år.

Nå vil man undersøke om hjernealder ved første studievisitt kan predikere senere sykdomsstabilitet, funksjon og kognitiv funksjon. Videre om hjernealdring gjennom oppfølgingen henger sammen med klinisk utvikling og om det er sammenheng mellom hjernealder og nivå av nevrofilament målt i blod.

Prosjektet tildeles  kr.  425 000.

Patient-reported measures to improve clinical decision-making and service provision for MS symptom management and quality of life. Ved Roshan das Nasir, klinisk psykolog, PhD, seniorforsker ved SINTEF (Trondheim) og professor i klinisk psykologi og nevropsykologi ved Nottingham Universitet, UK.

Pasientrapporterte data (PRMS) kommer direkte fra pasienten og inneholder opplysninger om kliniske symptomer, generell helse og helserelatert livskvalitet. Slike data er svært viktige for å forstå pasientens situasjon og bedømme hvilken nytte pasienten har av ulike behandlingstiltak. 

Hensikten med studien er å optimalisere bruk av data i Det nasjonale MS-registeret for å finne hvilke helsetjenester  personer med MS ønsker og har nytte av. Da vil man også få et mer solid grunnlag for å kunne etablere et bedre og mer persontilpasset behandlingstilbud til denne pasientgruppen.

Prosjektet tildeles  kr. 400 000.

«Differensiering av vaskulære-/aldersrelaterte forandringer kontra demyeliniserende endringer ved multippel sclerose: Analyse av MR-data i NOR-MS». Ved Lars L. Skattebøl, PhD-student ved Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål; Nevroklinikken, MS-forskningsgruppen.

Prosjektet vil fokusere på den radiologiske nytten av en kvantitativ myelinsensitiv MR-metode (QSM) for å utelukke vaskulære forandringer og dermed bedre kunne differensiere sykdomsaktivitet ved multippel sclerose (MS) hos eldre pasienter (over 50 år).

Studien vil analysere MR-data fra NOR-MS-studien og systematisk undersøke forekomst av vaskulære og demyeliniserende forandringer i hjernen i takt med økende alder blant MS-pasienter. Ved å identifisere eventuelle aldersrelaterte mønstre vil man bidra til å skreddersy diagnostiske og terapeutiske metoder tilpasset den eldre MS-populasjonen.

Prosjektet tildeles kr. 225 000.