Hjem / Aktuelt / Tall fra MS-registeret 2022

Tall fra MS-registeret 2022

Årsrapporten fra MS-registeret for 2022 viser blant annet at gjennomsnittlig alder for sykdomsstart er 35 år.

Norsk Multippel Sklerose register og biobank benyttes til å kvalitetssikre helsetjenester som ytes til personer med multippel sklerose (MS). 

87 % av alle med MS er en del av registeret. Årsrapporten inneholder informasjon om aktivitet og sammenligner data fra ulike helseforetak i Norge. Rapporten gir verdifull innsikt i behandlingspraksis, oppfølging og sykdomsforløp for personer med MS i Norge. Funnene legger blant annet grunnlaget for kontinuerlig forbedring av omsorg og behandling for personer med MS.

Deltagelse i registeret gir mer kunnskap og bedre behandling for alle med MS. Det er viktig i forhold til forskning på alle aspekter av MS, både for deg som har MS i dag og de som får det i fremtiden.

De viktigste funnene for 2022

  • Bruken av høyeffektiv sykdomsmodulerende behandling, særlig rituksimab, fortsetter å øke. Av de nydiagnostiserte i 2022 med attakkpreget sykdom (RRMS) som har startet behandling, begynner nå 95.9% % på høyeffektiv behandling. Variasjonen i bruk av høyeffektiv sykdomsmodulerende behandling mellom helseforetakene er i 2022 vesentlig mindre sammenlignet med tidligere år.
  • 65.6% av alle som er registrert i MS-registeret mottar sykdomsmodulerende behandling. 22.3% har ingen pågående behandling pr 31.12.2022. Blant PPMS-pasienter mottar 25,4% behandling, noe som er en økning på 3.5% fra 2021. Av disse er det 69.4% som bruker rituksimab.
  • Rituksimab er som tidligere år det klart mest brukte medikamentet blant alle pasientene. Det er også det medikamentet som har fått flest nye brukere i 2022, ca. tre ganger flere enn det nest mest benyttede medikamentet, Mavenclad. Andelen som skifter til annen behandling etter oppstart av rituksimab er svært lav sammenlignet med annen sykdomsmodulerende behandling.
  • Forventningene til rask oppstart av behandling etter diagnose er skjerpet i Helsedirektoratets oppdaterte retningslinjer for diagnostikk og behandling av MS. Andelen som starter med behandling innen 21 dager etter diagnosen, er på 53%, med variasjon mellom helseforetakene fra 18% til 85%. Landsgjennomsnittet er lavere enn ønskelig, og der er rom for forbedring i flere helseforetak. Forbedringspotensialet er særlig stort for rask oppstart av høyeffektiv sykdomsmodulerende behandling.
  • Pasienter med MS rapporterer en konsistent dårligere egenopplevd fysisk og psykisk helse sammenlignet med en norsk referansepopulasjon. Det er en sammenheng med behandling – hvor pasienter som mottar sykdomsmodulerende behandling rapporterer bedre fysisk helse, sammenlignet med ubehandlede.
  • Oppdatert skåring av fysisk funksjonsskår (EDSS) rapporteres for kun 31%, noe som er for sjeldent. Andelen er uendret sammenlignet med både 2021 og 2020, tross målrettet innsats fra MS-registeret i form av kvalitetsforbedringsprosjekter og opplæringsmateriell med nasjonal distribusjon. Noe av dette kan skyldes økt bruk av telefon- eller videokonsultasjoner i oppfølging av MS, men trolig reflekterer det også økte intervaller mellom polikliniske MS-kontroller.
  • Innrapportering av resultater av MR-kontroller er fremdeles for lav til å kunne levere pålitelige resultater for indikatorene. Andel MS-pasienter som har gjennomgått MR-kontroller etter nasjonal faglig retningslinje siste år og Andel med ny MRI sykdomsaktivitet.
  • I 2022 publiserte Helsedirektoratet to nye nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten basert på data fra MS-registeret: Tid fra diagnose til behandling og andel som mottar høyeffektiv sykdomsmodulerende behandling.

Hvordan delta i MS-registeret

Har du MS og ønsker å delta i MS-registeret? Snakk med din nevrolog eller sykepleier neste gang du er til kontroll ved din nevrologiske avdeling. De vil kunne gi deg mer informasjon og gi deg et samtykkeskjema som må signeres. Hvis du er usikker på om du allerede har gitt ditt samtykke, kan du også få hjelp til å undersøke dette ved din nevrologiske avdeling, eller du kan sjekke dette selv på helsenorge.no

L

Kilde: Norsk multippel sklerose register og biobank, Årsrapport 2022

Artikkelen har stått på trykk i MS-bladet 3/2023.