Hjem / Kunnskapsbank / Rettigheter / Individuell plan og koordinator

Individuell plan og koordinator

Hvis du har et langvarig behov for koordinerte helse- og omsorgstjenester, har du rett til en individuell plan og en koordinator. Her finner du ofte stilte spørsmål om denne tjenesten.

Denne fagartikkelen er kvalitetssikret av:
Ellen M. Berg – sosionom ved MS-senteret i Hakadal

Hva er en individuell plan?

Dersom du har et langvarig behov for koordinerte helse- og omsorgstjenester, har du rett til en individuell plan (IP). I praksis betyr det at de ulike aktørene og tjenestene du bruker, skal involveres og samordnes.

Hva vil det si for deg å ha en individuell plan og koordinator, er følgende:

 • Du blir involvert i planleggingen av hvordan tjenestene skal gis, og planen er basert på målene dine.
 • Du har en koordinator som har oversikt over din situasjon.
 • Du får ikke nødvendigvis flere tjenester, men du får koordinerte tjenester. Det betyr at tjenestene samarbeider for at du skal nå målene dine.
 • Du bestemmer hvilke opplysninger som deles mellom tjenestene.

Hva er hensikten?

Hensikten med en individuell plan er å sikre at du får best mulig oppfølging, basert på behovene og målene dine. I planen vil du finne:

 • Målsetningene dine
 • Hvilke tiltak som skal settes i verk.
 • Hvem som er ansvarlig for hvert tiltak
 • Tidspunkt for når tjenestene vil bli gitt

Planen lages i samarbeid mellom deg og tjenesteyterne dine, og vil gi deg bedre oversikt over tjenestetilbudet ditt. Planen skal også inkludere eventuelle andre tjenester du kan ha behov for, som f.eks. NAV.  Planen skal oppdateres fortløpende.

Hvem kan få det?

For å kunne få individuell plan og koordinator må du ha behov for flere tjenester over en viss tid og tjenestene må samarbeide for at tilbudet skal bli helhetlig. Behovet trenger ikke å være varig. Individuell plan gjelder uavhengig av alder og hvilke diagnoser eller funksjonsutfordringer du har. 

Hvordan kan jeg få det?

Fagpersoner du møter skal informere og tilby deg en individuell plan og koordinator. Du eller dine pårørende kan også selv be om det selv. I så fall kan dere kontakte koordinerende enhet i din kommune.

Du kan få en koordinator selv om du takker nei til en individuell plan. Utarbeidelse av en individuell plan, og oppnevning av en koordinator, kan bare gjøres dersom du samtykker til dette. Du kan lese mer om hva en koordinator gjør lenger ned i denne artikkelen.

Hvis du er innlagt skal sykehus melde om behov for individuell plan og koordinator til koordinerende enhet i kommunen din (med ditt samtykke).

Samtykke

Før opprettelse av individuell plan og oppnevning av koordinator, skal det innhentes samtykke fra deg, eller fra den som kan samtykke på vegne av deg.

Hvem har ansvaret?

Helse- og omsorgstjenestene i kommunen din og helseforetaket, har plikt til å sørge for at du får oppfylt din rett til en individuell plan.

Kommunen

Det skal være én tjenesteyter (koordinator) som er oppnevnt av den koordinerende enheten for habilitering og rehabilitering i din kommune. Koordinatoren har hovedansvaret for oppfølgingen din. Kommunen din har også ansvaret for å utforme og følge opp din individuelle plan og sikre fremdrift i prosessen. De ulike aktører som hjelper deg med dine helsebehov, skal involveres, og de tjenestene du mottar skal samordnes.

Fastlegen

Fastlegen din har ansvaret for koordinering av de medisinskfaglige tjenestene, og de har en plikt til å informere deg og bidra i utarbeidelsen av din individuelle plan. Hvis du er elev, har skolen din en plikt til å samarbeide om utarbeidelsen og oppfølgingen av tiltak og mål i din individuelle plan.

Sykehuset

Spesialisthelsetjenesten skal avklare om du trenger en slik individuell plan hvis du er innlagt, og de har en plikt til å hjelpe og videreformidle dine behov til den koordinerende enheten for habilitering og rehabilitering i din kommune.

Sykehuset har et spesielt ansvar for å informere deg om din sykdom, diagnose, prognose, og behandling. Dette er en viktig oppgave for å lage en effektiv plan for dine helsetjenester. Dette gjelder uavhengig om du har en individuell plan eller ikke.

Spesialisthelsetjenesten skal sørge for at nettverket av koordinerte tjenester, har all nødvendig informasjon om deg. De skal også videreformidle kunnskap til deg og dine pårørende.

Hva gjør en koordinator?

En koordinator er en person som sørger for at alle tjenesteyterne jobber sammen for å gi deg best mulig oppfølging. Denne personen vil ofte være en du allerede mottar tjenester fra, men du har også rett til å foreslå hvem du ønsker som koordinator. Koordinatoren skal sørge for at:

 • Du er involvert i planleggingen.
 • Du har oversikt over alle tjenestene du mottar.
 • All informasjon deles korrekt mellom de ulike tjenestene, basert på hva du selv ønsker.

Kan jeg klage?

Du har rett til å klage hvis du mener at du ikke har fått oppfylt retten din til individuell plan og koordinator.

Lyst til å lære mer?

Informasjon om individuell plan og koordinator på Helsenorge

Helsedirektoratet sin veileder om individuell plan og koordinator

Lovverket

Pasient- og brukerrettighetsloven, § 7-1. Individuell plan

Helse- og omsorgstjenesteloven, § 2-5. Rett til individuell plan.

Spesialisthelsetjenesteloven, § 2-5. Individuell plan

Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Koordinator

Helse- og omsorgstjenesteloven § 2-5 b. Rett til koordinator.

Spesialisthelsetjenesteloven, § 2-5 a .Koordinator

Om fagartikkelen

Fagartikkelen er laget med verdifull fagkunnskap, faktagrunnlag, ideer og inspirasjon fra Norsk MS-veileder.

MS-veilederens artikkel Individuell plan og koordinator ( IP ), skrevet av Inghild Follestad, har vært den viktigste kilden.

Tusen takk!

Relevant