Hjem / Kunnskapsbank / Rehabilitering

Rehabilitering

MS er en kronisk sykdom som kan gi ulike symptomer og funksjonsnedsettelser. I perioder vil derfor mange ha nytte av rehabilitering og veiledning for å leve best mulig med sykdommen.

Artikkelen er kvalitetssikret av: 

Gro Owren Nygaard – forsker og nevrolog ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

I korte trekk

Personer med MS vil ofte ha nytte av rehabilitering ved endret funksjon og økte symptomer. Det er viktig at de som har MS gjøres kjent med hva rehabilitering er, og mulig nytte av dette. Allerede tidlig i sykdomsforløpet, fra diagnosetidspunkt eller ved kontroll etter 3-6 måneder, bør behov for rehabilitering vurderes. Deretter bør behovet for rehabiliteringstjenester regelmessig vurderes ved kontroller i oppfølging og behandlingsforløp.

Formålet er at du skal få hjelp, veiledning og faglig støtte rundt eventuelle fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsutfordringer du måtte ha. Målet er at  du skal oppnå best mulig livskvalitet, funksjons- og mestringsevne, samt selvstendighet og deltagelse i utdanning, arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Rehabilitering kan gis i kommunen, på sykehus eller på en rehabiliteringsinstitusjon og forutsetter tverrfaglig samarbeid. NAV og Hjelpemiddelsentralen er naturlige samarbeidspartnere.

I utgangspunktet har alle som har behov for det, rett til rehabilitering. Dette er presisert i flere lover og forskrifter. Retten gjelder i utgangspunktet alle aldersgrupper. Noen har behov for kortvarig rehabilitering, mens andre har behov for mer omfattende og langvarig rehabilitering.

Hvis du har behov eller ønske om rehabilitering bør du snakke med fastlegen og/eller nevrolog din. Det er en av dem som må søke på vegne av deg. Søknaden sendes til den regionale koordinerende enheten du tilhører. 

Ulike typer rehabilitering

Det finnes ulike tilbud når det gjelder rehabilitering: generell rehabilitering, helsesport, generell nevrologisk rehabilitering og spesialisert MS-rehabilitering. Det er viktig at du og legen din har klart for dere hvilke behov du har, og hva som er målet med rehabiliteringen, slik at dere lettere kan finne steder som ser ut til å dekke dine behov best mulig. Dette kan for eksempel dreie seg om behov for rehabilitering knyttet til: fatigue (utmattelse), kognitive utfordringer, psykiske utfordringer, blære- og tarmforstyrrelser, yrkesmessige utfordringer, sosiale og familiære utfordringer, fysiske funksjonsproblemer.

Rehabilitering kan deles i tre hovedområder: 

  • Utredning av helse- og funksjonsproblemer, avklaring av muligheter og hvilken bedring av funksjon du ønsker
  • Utforming av mål og tiltak (sammen med deg)
  • Gjennomføring og evaluering av tiltakene

Rehabilitering kan gis i kommunen, på sykehus eller på en rehabiliteringsinstitusjon og forutsetter tverrfaglig samarbeid. 

Slik søker du 

Hvis du ønsker rehabilitering bør du snakke med fastlegen din, en MS-sykepleier og/eller nevrologen din om dette. Sammen kan dere finne ut av om/når det er behov for rehabilitering. Fastlegen eller nevrolog må stå som formell søker.

Rett til rehabilitering – eller ikke?

I henhold til «Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator» har alle som har behov for det, rett til rehabilitering. Dette er presisert i «Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan ( IP ) og koordinator».

Retten gjelder i utgangspunktet alle aldersgrupper. Men det er store variasjoner i behov – fra kortvarig til mer omfattende og langvarig rehabilitering. Behovet omfatter både medisinsk oppfølging og behandling, trening av fysisk, psykososial og kognitiv funksjon, lærings- og mestringstiltak og tilrettelegging. For unge og voksne i yrkesaktiv alder er yrkesrettet rehabilitering viktig.

Hvis du har behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, kan du velge mellom både offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner i Norge som har avtale med helseregionen. 

Koordinerende enheter

Generelt 

Koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering (kalt koordinerende enheter) skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til deg som har behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer.

Koordinerende enhet skal ha en sentral rolle i å legge til rette for god samhandling, både på individnivå mellom deg som pasient/bruker og tjenesteyter, og mellom tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivåer.

Ansvaret til koordinerende enheter omfatter alle med behov for langvarige og koordinerte tjenester, og er ikke avgrenset til habilitering og rehabilitering. Det skal være koordinerende enheter både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

​​​​​​I spesialisthelsetjenesten er det koordinerende enheter på to nivå; det er enheter i alle de fire helseregionene (regionale koordinerende enheter) og det skal være koordinerende enheter i alle helseforetakene (sykehusene).

Du kan ringe telefon: 800 30 061 mandag til fredag kl. 09.00 – 15.00 for hjelp og informasjon om tjenester og tilbud i din region, eller lese mer om de koordinerende enhetene her:

Tilbud i spesialisthelsetjenesten

Personer med MS som har behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten kan velge mellom både offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner i Norge som har avtale med en helseregion. Vi anbefaler at du snakker med oppfølgende nevrolog, MS-sykepleier og/eller fastlege om hva som kan være et egnet tilbud for deg, samt hva som finnes lokalt, regionalt eller nasjonalt. 

Spesialisert MS-rehabilitering

Det er flere steder i Norge som tilbyr rehabilitering ved MS. For oppdatert regionsvis oversikt, se lenkene over. For de fleste er det mest aktuelt med rehabilitering ved en institusjon som din helseregion har avtale med.

MS senteret i Hakadal eies av MS-forbundet og tilbyr spesialisert rehabilitering til personer med MS. MS-Senteret har avtale med alle helseregioner og gir rehabiliteringsopphold til personer med MS med lett til moderat redusert funksjonsevne, samt gir tilbud om intensivopphold fra tidlig i sykdomsforløpet.

Lyst til å lære mer? 

HelseNorge: oversikt over rehabiliteringssenter og ventetider.

MS senteret i Hakadal 

Koordinerende enheter for Helse Nord

Regional koordinerende enhet Helse Midt

Regional koordinerande eining Helse Vest

Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst

Om fagartikkelen

Fagartikkelen er laget med verdifull fagkunnskap, faktagrunnlag, ideer og inspirasjon fra Norsk MS-veileder.

MS-veilederens artikkel "Generelt om rehabilitering", skrevet av Anne Britt Skår og Tori Smedal, har vært den viktigste kilden.

Tusen takk!

Relevant