Hopp til hovedinnholdet

Status i «Fampyra-saken»

Siden våren 2022 har mange opplevd dårligere virkning og flere bivirkninger etter bytte fra Fampyra til Fampridine Accord. MS-forbundet har fulgt saken nøye.

MS-forbundet har fått flere enkelthenvendelser fra medlemmer og personer med MS, som har byttet fra Fampyra til Fampridine Accord. Mange beskrev at gangfunksjon, skrittlengde og balanse var blitt dårligere etter medikamentbytte. Like mange rapportere opplevd økt grad av kognitive symptomer, svimmelhet, spasmer, forvirring, fatigue, dårligere mage- og tarmfunksjon for å nevne noe.

Enkelte opplevde at forverringen var så stor at det påvirket bevegelsesfriheten, og mulighet til å gjennomføre daglige gjøremål. For enkelte handlet det om å kunne stå oppreist, for andre om å kunne gå. Enkelte fortalte også å ha fått så dårlig balanse at de falt under gange.

MS-forbundet har arbeidet med problemstillingen på flere måter:

  • Vi tok situasjonen opp med nevrologer som forbundet har tett og tillitsfull dialog med. Her ble ulik praksis bekreftet, og på et tidspunkt hersket det ulike oppfatninger om hvorvidt medisinbytte kunne skape sykdomsforverringen pasientene fortalte om.
  • I løpet av våren og sommeren 2020 kom det i overkant ti bivirkningsmeldinger til RELIS fra flere ulike helseforetak og meldere. Meldingene omhandlet utvikling av nye bivirkninger hos MS-pasienter eller redusert effekt sammenlignet med tidligere behandling, og hos noen pasienter en kombinasjon av nye bivirkninger og redusert effekt.
  • Legemiddelverket gjennomgikk de innkomne meldingene på sensommeren, etter at RELIS først hadde vurdert dem. De fleste meldingene inneholdt subjektive beskrivelser av redusert effekt og/eller bivirkninger.
  • Statens legemiddelverk (SLV) og Folkehelseinstituttet (FHI) gjorde egne undersøkelser etter å ha gjennomgått de innkomne meldinger om bivirkninger og/eller redusert effekt. SLV og FHI sine analyser viste ikke forskjeller i sammensetningen av virkestoff, eller hvordan virkestoffet tas opp i kroppen.
  • Statens Legemiddelverk og andre faginstanser har vurdert medikamentene, og funnet dokumentasjon som tilsier at preparatene skal ha samme effekt. Derfor besluttet helsemyndighetene at legene ikke fikk forskrive Fampyra, men måtte forskrive Fampridine til pasienter. Også til de som hadde hatt god effekt av Fampyra. 
  • Kompetansetjenesten publiserte på høsten 2022 eget nyhetsbrev der de argumenterte for at legene må følge anvisningen fra helseforetak og myndigheter.

MS-forbundet har registrert at man ikke har klart å finne dokumentasjon som tilsier at det skal være forskjell i effekt. Likevel opplever pasienter forskjell som for noen gir dramatisk forverring i egen funksjonsevne. Det har vi formidlet at må tas på alvor.

Selv om helsemyndighetene ikke finner forklarende funn, forteller enkeltpasienter om forverring av egen sykdom. Det mener vi bør veie tungt.

MS-forbundet mener kostnadsforskjellen mellom de to preparatene er så lav, at pasienter som opplever forverring ved bytte, må få mulighet til å bytte tilbake.

MS har symptomer som det ikke er så lett å dokumentere graden av. Personer som lever med MS, har også ulikt sykdomsforløp og symptomer. Derfor vil det være nærliggende å tro at personer kan oppleve forskjellig virkninger av ulike behandlinger.

Personers opplevelse må telle når man vurderer hvilken type behandling en person skal få. Å avvise syke personers opplevelse av egen sykdom, bryter med MS-forbundets grunnleggende prinsipper innenfor medisinen.

Status

Under Solstrand-konferansen april 2023, presenterte Sykehusinnkjøp og overlege Gro Owren Nygaard hvilke medikamenter som har forhandlet frem avtale om bruk i behandlingen av MS fremover. Under presentasjonen ble det vist til saken Fampyra vs Fampridine Accord.

Fra 1. mai 2023 er ingen av medikamentene tilgjengelige til forskriving for norske leger. Fampridine Sandoz har vunnet anbudet og blir eneste tilgjengelige medikament fremover. Sykehusinnkjøp og det norske fagmiljøet håper at det nye medikamentet vil løse utfordringene Fampridine Accord har gitt.

MS-regionene, ledet av regionsleder i Øst, Pia Bekkeli, har sammen forfattet et felles brev som i disse dager blant annet sendes til Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene, lokale sykehus og Sykehusinnkjøp. Brevet beskriver utfordringsbilde på en god måte.

MS-forbundets vurdering

Situasjonen har fått bred oppmerksomhet både i fagmiljøer, hos myndighetsorganer og personer med MS. Vi tror oppmerksomheten har gjort at mange har kunnet identifisere egen opplevelse ved bytte, og således hjulpet mange til å forstå eventuelt hvorfor man har hatt en negativ utvikling av egen sykdom.

MS-forbundet har fulgt saken nøye og forsøkt ulike veier for å se om vi kan lykkes med å få til en endring. Det er beklagelig at det ikke var mulig å endre situasjonen, slik at de som opplevde forverring kunne få bytte tilbake til Fampyra.

Vi venter på tilbakemelding på fellesbrevet fra våre MS-regioner. Vi vil følge med på hvordan henvendelsen blir behandlet og svart ut, men vil bli overrasket om det vil bidra til å få «Fampyra tilbake». Vi håper Fampridine Sandoz vil ha tilsvarende god effekt som Fampyra hadde. Vi vil følge med på hvordan det nye medikamentet vil mottas av pasienter.

Om generisk bytte

Generisk bytte er å bytte fra et originalpreparat til et rimeligere, likeverdig legemiddel. Likeverdige legemidler har samme virkestoff i samme mengde, men hjelpestoffene som bidrar til form og farge kan variere.

Dersom man bruker et legemiddel som har et medisinsk likeverdig alternativ, kan man bytte. Disse legemidlene inneholder samme virkestoff, men har forskjellig produsent og merkenavn. Pakningens utseende, navnet, smaken og fargen kan variere, men virkningen er den samme. I de tilfeller hvor det finnes like legemidler med ulik pris, kan du derfor oppleve at apoteket spør deg om du vil bytte til et annet og rimeligere legemiddel.

Alle legemidler som er byttbare er godkjent av Statens legemiddelverk som medisinsk likeverdige. Disse legemidlene tilfredsstiller de samme strenge kravene til kvalitet som alle andre legemidler. Det er også Legemiddelverket som godkjenner hvilke legemidler som er like og som apoteket får lov til å bytte. Du kan derfor føle deg trygg ved bytte av legemidler.

Vi oppfordrer alle som opplever forverring ved generisk bytte, til å kontakte lokal nevrologisk avdeling/nevrolog.

Nevrologen må melde forverringen og/eller bivirkningene inn til Relis.

Kilde: nhi.no

Personvern Logg inn for webredaktører

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.