Hopp til hovedinnholdet

Sykepenger til arbeidstakere

De siste årene er det innført stadig strengere vilkår for rett til sykepenger.

Lov om folketrygd - kapittel 8, formål:

Sykepenger skal kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer av folketrygden som er uføre pga sykdom eller skade. For å ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver må en ha vært ansatt i minst 4 uker. Arbeidsuførheten kan dokumenteres gjennom egenmelding eller erklæring fra lege. De siste årene er det innført stadig strengere vilkår for rett til sykepenger.

Om egenmelding

Egenmelding kan bare brukes i arbeidsgiverperioden, dvs de første 16 dagene av et sykefravær. For å ha rett til å bruke egenmelding må du ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst to måneder. Ved fravær utover tre kalenderdager kan arbeidsgiver kreve sykemelding, det samme gjelder dersom du har brukt egenmelding fire ganger i løpet av en 12 måneders periode

Dersom det er en IA bedrift ( dvs en inkluderende arbeidslivsbedrift) er det ingen begrensning på antall ganger retten kan benyttes, og du kan bruke egenmelding i opptil 8 dager. Egenmelding kan brukes i 24 kalenderdager i løpet av en 12 - måneders periode.

Ved kronisk sykdom kan arbeidsgiver be om fritak for arbeidsgiverperioden - da er det Nav som dekker utgiftene i disse 16 dagene .

Om sykemelding

Ved sykdom utover egenmeldingsdagene er det legen som kan sykemelde av medisinske grunner.

Det er et aktivitetskrav for å få rett til sykepenger, en skal så tidlig som mulig forsøke seg i arbeidsrelatert virksomhet.

Plikter i sykefraværstiden

I løpet av fire uker skal du og arbeidsgiveren din lage en oppfølgingsplan for hvordan du kan komme deg raskest mulig tilbake til arbeid. Denne planen skal sendes til sykemelder.

Etter 7 uker skal det avholdes et dialogmøte med arbeidsgiver, den sykemeldte, evt sykemelder(lege)

Innen åtte uker kreves en utvidet sykemelding som dokumenterer at det er tungtveiende medisinske grunner som hindrer aktivitet.

Etter 9 uker skal arbeidsgiver sende rapporteringsskjema og oppfølgingsplan til NAV.

Ved kortvarig sykemelding vurderes arbeidsuførheten med tanke på det yrket du har. Ved langvarig sykemelding vurderes det om du også er arbeidsufør med tanke på ethvert høvelig arbeid.

Sanksjoner mot arbeidsgivere

Nytt fra januar 2012 er at de arbeidsgiverne som ikke følger opp de nye reglene med oppfølgingsplan, dialogmøter, rapporteringsskjemaer kan nå bli ilagt gebyr. Unntakene er bare der hvor en sender inn skriftlig redegjørelse for hvorfor dette ikke er gjort.

Hva får jeg utbetalt?

Sykepenger er for mange det samme som lønn - sykepenger kan ikke ytes for mer enn 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden, dvs ca 474.000.- pr år.

Hvem betaler?

Det er vanligvis arbeidsgiver som betaler de første 16 kalenderdagene av sykefraværet ( arbeidsgiverperioden). Fra og med 17.dag er det folketrygden som betaler sykepengene.

Ved kronisk sykdom og er det mulig for arbeidsgiver å inngå en avtale med Nav om at det er de som utbetaler sykepengene, også i arbeidsgiverperioden. (§ 8-20) Da vil arbeidsgiver få refusjon for utbetalte sykepenger også i arbeidsgiverperioden.

Selvstendig næringsdrivende

Dersom du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser utbetales ikke sykepenger de første kalenderdagene regnet fra og med den dagen arbeidsuførheten oppsto. Det er først fra det tidspunktet du oppsøkte lege evt tlf kontakt at ventetiden begynner å løpe.

Hva kan du få?

Retten til sykepenger begynner å løpe fra 17.dag. Et vilkår for sykepenger er at en har hatt en regelmessig inntekt som frilanser eller selvstendig næringsdrivende.

For selvstendig næringsdrivende utgjør sykepengene 65 % av sykepengegrunnlaget

For frilansere utgjør sykepengene 100% av sykepengegrunnlaget. Det er den pensjonsgivende inntekten som gir rett til sykepenger, ikke næringsinntekten. Sykepengegrunnlaget er begrenset oppad til seks ganger grunnbeløpet i folketrygden dvs ca kr 474.000.-

Ved gradert sykmelding har du rett til sykepenger tilsvarende graden av arbeidsuførhet. Sykepengene kan graderes fra 1005 til 20 %.

Nav vil ofte ha behov for tilleggsopplysninger for å fastsette sykepengegrunnlaget til selvstendig næringsdrivende.

Forsikring for selvstendig næringsdrivende

Dersom en ønsker bedre dekning enn 65% av sykepengegrunnlaget fra 17 dag, kan en betale for en forsikring for å få bedre dekning.

En kan velge mellom:

  • 65% dekning fra 1- 16.sykefraværsdag
  • 100% dekning av sykepengegrunnlaget fra 17.sykefraværsdag
  • 100% dekning av sykepengegrunnlaget fra første sykefraværsdag

Graderte sykepenger

Ved delvis arbeidsuførhet kan det ytes graderte sykepenger. Det er viktig å være oppmerksom på at en ikke kan være sykemeldt i mer en et år. Dersom en er sykemeldt i 20% i 1 år så er likevel stønadsperioden/ sykepengeperioden brukt opp.

Dersom en har vært sykemeldt i 1 år må en arbeide i 26 uker uten sykemelding for å opparbeide seg et nytt sykepengegrunnlag. En kan likevel være syk i arbeidsgiverperioden, dvs de første 16 dagene. Dersom en ikke er frisk nok til å vende tilbake til arbeidslivet er neste skritt vanligvis arbeidsavklaringspenger, dersom det fortsatt er behov for medisinsk behandling, eller arbeidsavklaringstiltak ved behov for overgang til annet arbeid. Ved varig ufør er det aktuelt med uføretrygd.

Lokallag

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.